Wedstrijdreglement


1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die Radio Katanga vzw (mede) organiseert. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden. Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

2. Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:
- de medewerkers en de bestuurders van Radio Katanga vzw en haar gelieerde vennootschappen,
- elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
- elke persoon die specifiek werd bevoorrecht bij zijn of haar deelname aan de desbetreffende wedstrijd.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Radio Katanga vzw houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Radio Katanga vzw opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Radio Katanga vzw kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door Radio Katanga vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

3. Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

4. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

5. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

6. Per deelnemer kan maximum één prijs per maand gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Radio Katanga vzw, is dan ook voor een termijn van een maand na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Radio Katanga vzw. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

7. Radio Katanga vzw maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Radio Katanga vzw kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Indien een prijs door overmacht niet kan worden toegekend, voorziet Radio Katanga vzw een gelijkwaardige prijs. Radio Katanga vzw kiest deze prijs zelfstandig en zonder overleg. Er bestaat geen verhaal omtrent de keuze van deze gelijkwaardige prijs.

Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Indien een prijs verstuurd wordt, kan Radio Katanga vzw niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan Radio Katanga vzw eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

8. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement aanvaard te hebben.

Uitslagen en beslissingen van Radio Katanga vzw en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

9. Radio Katanga vzw kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Radio Katanga vzw ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan Radio Katanga vzw niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen.

10. De winnaars van de wedstrijd verlenen Radio Katanga vzw de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Radio Katanga.

11. Radio Katanga vzw kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.


Download onze appNu bij Radio Katanga
photo

Rocktrain